Profile Category: Φυσικοθεραπευτής BSc MT CKTI

Home / Φυσικοθεραπευτής BSc MT CKTI
Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος
Profiles

Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος

Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, P.T.,BSc., MT.,CKTI, Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του κλάδου Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του Π.Σ.Φ., Φυσιοθεραπευτής, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής του Kinesio Taping, Επικεφαλής φυσιοθεραπευτής του Φ.Κ. Αστέρα Τρίπολης.